चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

आपतकालीन ब्याग सामग्री

यो आपतकालीन प्याक LMIC वातावरणको वास्तविकताहरूको लागि डिजाइन गरिएको हो र वयस्क उमेर दायरामा नवजातलाई ढाक्छ।

आपतकालीन ब्याग सामग्री ब्रोशर