चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

जहाँ हामी काम गर्छौं

हामीले विश्वव्यापी रूपमा काम गरेका छौं, विशेष चिकित्सा उपकरण, परामर्श सेवाहरू, प्रकोप राहत सहायता र दिगो प्रशिक्षण अवसरहरू प्रदान गर्दै, खास गरी कम-देखि-आय-मुलुकहरूमा काम गरिरहेका।