चिकित्सा सहायता अन्तर्राष्ट्रिय क्रेस्ट

ट्रामा बिरामी, LMICs मा पूर्व अस्पताल हेरचाह