ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਸਟ

ਐਲਐਮਆਈਸੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਟਰਾਮਾ ਮਰੀਜ਼, ਪ੍ਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ