ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਸਟ

ਬਾਇਓਮੈੱਡ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਐਪ

ਬਾਇਓਮੇਡ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਐਪ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾਗਇਨ ਹੈ?

ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਲੌਗਇਨ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਇਓਮੇਡ ਐਪ ਲੌਗਇਨ ਪੰਨੇ ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਜਾਏਗਾ.

ਲੌਗਇਨ ਬੇਨਤੀ

ਬਾਇਓਮੇਡ ਡੇਟਾ ਕੁਲੈਕਸ਼ਨ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵੇ ਭਰੋ. ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਪਤਾਲ / ਕਲੀਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ

First Name*
Please enter your first and last name
Last Name*
Email Address*
Please enter your email address
Name of Hospital/Clinic*
Please enter your full work address