Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Bệnh nhân chấn thương, chăm sóc trước bệnh viện trong LMICs