Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Giới thiệu về viện trợ y tế
Quốc tế

Tổ chức của chúng tôi đã và đang giúp đỡ hàng trăm nghìn người trên khắp thế giới, cung cấp hỗ trợ thiết thực và liên tục cho các dự án chăm sóc sức khỏe ở các nước có thu nhập thấp đến trung bình.

Nhóm Medaid

Medical Aid International bắt đầu hoạt động toàn thời gian vào năm 2010, với mục tiêu cung cấp các giải pháp y tế phù hợp và bền vững cho những người ở các khu vực có nguồn lực thấp để giúp mọi người có thể tiếp cận chăm sóc sức khỏe.

Tim Beacon

Katie Sampson

Ngày Leanne

Jo Philpot

John Stoughton

Roy Miller

Tony Royston

Stuart Sheffield

Gary Chester

Amy Philpot

John Stoughton
Roy Miller
Tony Royston
Stuart Sheffield
Jo Philpot
Amy Philpot
Gary Chester
Ngày Leanne