Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Nội dung túi khẩn cấp

Gói khẩn cấp này được thiết kế cho thực tế của môi trường LMIC và bao gồm các độ tuổi từ trẻ sơ sinh đến người lớn.

Brochure nội dung túi khẩn cấp