ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਕਰੈਸਟ

ਐਮੀ ਫਿਲਪੋਟ

ਉਪਕਰਣ ਅਤੇ ਸਾਧਨ ਓਪਰੇਟਿਵ

ਐਮੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਏ ਲੈਵਲ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਡਏਡ ਗਰਮੀਆਂ 2019 ਨਾਲ ਅਸਥਾਈ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ. ਐਮੀ ਜੁਲਾਈ 2020 ਤੋਂ ਸਾਧਨਾਂ ਅਤੇ ਉਪਕਰਣ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪੂਰੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਮੇਡਏਡ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ’ ਤੇ ਵਾਪਸ ਗਈ.

ਆਪਣੇ ਖਾਲੀ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਐਮੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੁੱਤੇ ਦੀ ਸੈਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ.