Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Ứng dụng thu thập dữ liệu y sinh

Công cụ thu thập

Là một phần trong cam kết của chúng tôi đối với kỹ thuật Y sinh, chúng tôi đã tạo ra một công cụ thu thập dữ liệu cho phép chúng tôi theo dõi nhiều hoạt động khác nhau trong lĩnh vực này. Sử dụng miễn phí, điều này sẽ cho phép tất cả chúng ta tìm cách cải thiện hỗ trợ Kỹ thuật Y sinh trong LMIC. Một báo cáo mẫu, dựa trên dữ liệu ảo có thể được nhìn thấy đây , để xem nó trông như thế nào khi nhấp vào điện thoại hoặc máy tính bảng đây . Bạn muốn tìm hiểu thêm? Sau đó liên hệ với Cố vấn Y tế của chúng tôi, Tiến sĩ Roy Miller tại roy@medaid.co.uk

Ứng dụng điện thoại viện trợ y tế quốc tế
Tổng quan về ứng dụng thu thập Dữ liệu Y sinh