Tổ chức hỗ trợ y tế quốc tế

Ứng dụng thu thập dữ liệu BioMed

Tổng quan về ứng dụng thu thập Dữ liệu Y sinh

Bạn đã đăng nhập chưa?

Nếu vậy, vui lòng nhấp vào nút đăng nhập bên dưới, nơi bạn sẽ được chuyển hướng đến trang đăng nhập ứng dụng y sinh.

Yêu cầu đăng nhập

Để yêu cầu quyền truy cập sử dụng ứng dụng thu thập dữ liệu y sinh, vui lòng điền vào thông tin chi tiết bên dưới. Chúng tôi sẽ cần sự cho phép của nhóm quản lý bệnh viện / phòng khám của bạn trước khi bạn có thể bắt đầu sử dụng

First Name*
Please enter your first and last name
Last Name*
Email Address*
Please enter your email address
Name of Hospital/Clinic*
Please enter your full work address